Ako založiť občianske združenie?

Občianske združenia zaraďujeme do neziskového sektoru medzi ostatné neziskové spoločnosti, pretože ich hlavným cieľom nie je dosahovanie zisku ani vykonávanie podnikateľskej činnosti. Platí však, že predsa len činnosť, vďaka ktorej získajú nejaký zisk, realizovať môžu. Tento fakt je podmienený tým, že akýkoľvek dosiahnutý zisk je možné využiť iba na také účely, ktoré súvisia s neziskovou a dobrovoľnou činnosťou, akou je pomoc ľuďom, prípadne iný účel ich hlavnej činnosti. Zmyslom celého fungovania občianskeho združenia by teda nemalo byť získavanie finančných prostriedkov, ale je možné ich získavať a nasledovne používať na jeho lepšie fungovaniu a pomocné aktivity.

Združenie osôb

Aj napriek tomu, že nejde o klasickú podnikateľskú alebo obchodnú spoločnosť, pri občianskom združení, založenie Ezmluva.sk musí byť podmienené určitými zásadami a spĺňať dané náležitosti. Z pomedzi najdôležitejších náležitostí ide o nasledujúce podmienky, ktoré by sa mali splniť:

  1. Návrh – podobne ako pri zakladaní iných spoločností a združení, aj vzniku občianskeho združenia musí predchádzať podanie návrhu. Takýto návrh je možné podať aspoň tromi osobami, pričom tieto osoby musia byť občanmi Slovenska. Taktiež je dôležité, aby aspoň jeden zo zakladateľov mal 18 rokov a teda dosiahol plnoletosť. Navrhnutie by malo zahŕňať aj základné osobné informácie a údaje o zakladateľoch a určenie, ktorá zo zakladajúcich ľudí bude vystupovať ako tá hlavná a zastupovať všetkých v mene združenia. Okrem toho by mal návrh zahŕňať aj základné údaje o všetkých ostatných členoch a o tom, kto bude vybraným štatutárnym orgánom.
  2. Poplatky – podľa toho, akým spôsobom sa združenie zakladá, je povinné uhradenie poplatkov, a to buď vo výške 66 eur pri klasickom osobnom založení, alebo 33 eur pri elektronickom zakladaní. Pri osobnom založení je potrebné doklad o zaplatení potom doložiť k návrhu.
  3. Stanovy – ide o vypracovanie základného poriadku občianskeho združenia, ktoré je nevyhnutné dodať v počte dva kusy a zahŕňať by mali:

Zakladanie občianskeho združenia

  • Meno alebo názov združenia
  • Adresu alebo sídlo
  • Cieľ alebo účel hlavnej činnosti združenia
  • Rozdelenie funkcií a orgánov všetkých členov
  • Pravidlá hospodárenia
  • Nariadenia organizačných jednotiek

Po vyplnení návrhu a uhradení poplatkov sa môže návrh odoslať na Ministerstvo vnútra, ktoré preverí, či sú všetky dokumenty správne a následne vydá rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase so založením občianskeho združenia. Pokiaľ máte v pláne vykonávať v rámci združenia aj podnikateľskú činnosť je potrebné získať oprávnenie na podnikanie a prihlásiť ho na Daňový úrad.