Ako napísať študentský projekt?

Vypracovanie bakalárskej práce je úloha , ktorou  má študent preukázať schopnosť samostatne využívať teoretické a metodologické poznatky získané počas štúdia a aplikovať ich pri riešení konkrétnej úlohy v danom odbore. Študent by mal preukázať nielen schopnosť využiť teoretické poznatky, ale aj schopnosť získavať overené informácie, orientovať sa v zdrojoch a vedieť hľadať riešenia problémov, ktoré pri vypracovaní vyvstanú. Cieľom je zvoliť paradigma, vymedziť ciele. Objasníme možnosť intepretace výsledkov, prípadne aký očakávame prínos dosiahnutých cieľov.
             

Časový harmonogram

Naplánujeme si postup vypracovanie bakalárskej práce tak, aby sme mali dostatočnú rezervu, minimálne štrnásť dní pred odovzdaním by sme mali mať projekt hotový a nechať si dostatočnú rezervu na jeho kontrolu. Cieľom je zvoliť metódy vykonávanie úlohám získavania dát. Ako budeme postupovať a aké zvolíme prostriedky na získanie dát a dosiahnutie cieľov. Zabezpečíme zoznam literatúry, z ktorej budeme čerpať, nájdeme vhodné odborné a overené zdroje. Výhodami sú jedinečné a originálne texty.